CHEMISTRY

Rate of Reaction (อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี)

★ รหัสคอร์ส : CHEM52 ★


เป็นบทต่อจากปริมาณสารสัมพันธ์อย่างแท้จริง

เพราะเนื้อหาในบทนี้คือการคำนวณเกี่ยวกับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเทียบกับเวลา และกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีในรูปแบบต่างๆ

,,,

สัดส่วนเนื้อหา บรรยาย 30% คำนวณ 70%


รายละเอียดบทเรียนในคอร์ส

รายละเอียดราคา (สมัครด้วยบัตรเครดิต)

★ รหัสคอร์ส : CHEM52 ★