CHEMISTRY

CHEMISTRY

★ รหัสคอร์ส : CHEMRATEOFREACTION ★


〰️ เนื้อหาละเอียด เคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี


อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

เป็นบทต่อจากปริมาณสารสัมพันธ์อย่างแท้จริง เพราะเนื้อหาในบทนี้คือการคำนวณเกี่ยวกับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเทียบกับเวลา และกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีในรูปแบบต่างๆ ( สัดส่วนเนื้อหา บรรยาย 30% คำนวณ 70% )รายละเอียดราคา (สมัครด้วยบัตรเครดิต)

★ รหัสคอร์ส : CHEMRATEOFREACTION ★